nagomi kishiMẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2021

nagomikishiMẫuđiềulệcôngtyTNHH1thànhviênmớinhất2021:Căncứvàoquy

mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

Căn cứ vào quy định về nội dung điều lệ công ty TNHH 1 thành viên được thể hiện chi tiết tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020. Công ty Thiên Luật Phát xin gửi đến quý khách hàng mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên để tham khảo. Nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

Bạn đang đọc: Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2021

CÔNG TY TNHH ……………….

Họ tên chủ sở hữu : … … … … … … … … … … .. Giới tính : … … … … … .
Sinh ngày : … … … … …. Dân tộc : … … … … …. Quốc tịch : … … … … … .
Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … …
Ngày cấp : … … … … … … … … Nơi cấp : … … … … … … … …
Giấy tờ xác nhận cá thể khác : … … … … … … … …
Số giấy xác nhận cá thể : … … … … … … … … .
Ngày cấp : … … .. Ngày hết hạn : … … .. Nơi cấp : … … … … … … … …
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … Fax : … … … … … … … …
E-Mail : … … … … … … … … Website : … … … … … … … …
Nay quyết định hành động xây dựng … … … … … … … … ( dưới đây gọi tắt là Công ty ) hoạt động giải trí tuân theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta trải qua ngày 17/06/2020 và những pháp luật sau đây của Bản điều lệ này :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

CHƯƠNG I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm

Chủ sở hữu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp .

Điều 2. Tên Doanh nghiệp.

– Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt : … … … … … … … … … … … … … … … …
– Tên Công ty viết bằng tiếng quốc tế : … … … … … … … … … … … … … … … …
– Tên Công ty viết tắt : … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện

– Trụ sở chính của Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … …
– Chi nhánh công ty : … … … … … … … … … … … … … … … …
– Văn phòng đại diện thay mặt của công ty : … … … … … … … … … … … … … … … …
– Địa điểm kinh doanh thương mại : … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh

… … ..

Điều 5. Thời hạn hoạt động

1. Thời hạn hoạt động giải trí của công ty là : … … .. năm kể từ ngày xây dựng và được phép hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp luật .
2. Công ty hoàn toàn có thể chấm hết hoạt động giải trí trước thời hạn hoặc lê dài thêm thời hạn hoạt động giải trí theo quyết định hành động của Chủ sở hữu hoặc theo lao lý của pháp lý .

Điều 6. Người đại diện theo pháp luật

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

CHƯƠNG II

VỐN VÀ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Điều 7. Vốn điều lệ

1. Toàn bộ vốn điều lệ của công ty là do chủ sở hữu công ty góp .
2. Vốn điều lệ của công ty là : … … … … … … … … … … … … … … … …, gồm có :
– Tiền Nước Ta : … … … … … … … …. ( bằng chữ : … … .. )
– Ngoại tệ tự do quy đổi : … … .. ( bằng chữ : … … .. )
– Tài sản khác : … … … … … … … …
– Thời điểm góp vốn : … … … … … … … …
3. Chủ sở hữu công ty cam kết ràng buộc và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về mức giá của toàn bộ những phần vốn góp bằng gia tài trên

Điều 8: Thay đổi vốn điều lệ:

1. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên biến hóa vốn điều lệ trong những trường hợp sau đây :
a ) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động giải trí kinh doanh thương mại liên tục trong hơn ( 02 năm ), kể từ ngày ĐK doanh nghiệp và bảo vệ giao dịch thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu ;
b ) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán rất đầy đủ và đúng hạn theo lao lý tại Điều 75 của Luật Doanh nghiệp .
2. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty góp vốn đầu tư thêm hoặc kêu gọi thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hành động hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ .
3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc kêu gọi thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức triển khai quản trị theo một trong hai mô hình sau đây :
a ) Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông tin biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp trong thời hạn ( 10 ngày ), kể từ ngày hoàn thành xong việc đổi khác vốn điều lệ ;
b ) Công ty CP theo pháp luật tại Điều 202 của Luật Doanh nghiệp .

Điều 9: Quyền của chủ sở hữu công ty:

a ) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ;
b ) Quyết định góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có pháp luật khác ;
c ) Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ của công ty cho tổ chức triển khai, cá thể khác ;
d ) Quyết định việc sử dụng doanh thu sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của công ty ;
đ ) Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể và nhu yếu phá sản công ty ;
e ) Thu hồi hàng loạt giá trị gia tài của công ty sau khi công ty triển khai xong giải thể hoặc phá sản ;
g ) Quyền khác theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty .

Điều 10: Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty:

1. Góp khá đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty .
2. Tuân thủ Điều lệ công ty .
3. Phải xác lập và tách biệt gia tài của chủ sở hữu công ty và gia tài của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá thể phải tách biệt những tiêu tốn của cá thể và mái ấm gia đình mình với những tiêu tốn trên cương vị là quản trị công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .
4. Tuân thủ pháp luật của pháp lý về hợp đồng và pháp lý có tương quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và những thanh toán giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty .
5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ cho tổ chức triển khai hoặc cá thể khác ; trường hợp rút một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá thể, tổ chức triển khai có tương quan phải trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty .
6. Chủ sở hữu công ty không được rút doanh thu khi công ty không giao dịch thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác đến hạn .
7. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty .

Điều 11: Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức triển khai hoặc cá thể khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới, công ty phải tổ chức triển khai hoạt động giải trí theo mô hình công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty CP và đồng thời thực thi ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp với Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành xong việc chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới .
2. Trường hợp chủ sở hữu công ty bị tạm giam, bị phán quyết tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo pháp luật của pháp lý, thành viên đó ủy quyền cho người khác triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu công ty .
3. Trường hợp chủ sở hữu công ty chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức triển khai hoạt động giải trí theo mô hình doanh nghiệp tương ứng và ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xử lý thừa kế .

Trường hợp chủ sở hữu công ty chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Xem thêm: Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133 – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

4. Trường hợp chủ sở hữu công ty bị hạn chế hoặc bị mất năng lượng hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu công ty được thực thi trải qua người giám hộ .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

Điều 12. Cơ cấu tổ chức quản lý

– quản trị công ty ;
– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .

Điều 13.Chủ tịch công ty

1. quản trị công ty do chủ sở hữu chỉ định. quản trị công ty nhân danh chủ sở hữu thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu công ty ; nhân danh công ty triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và chủ sở hữu công ty về việc triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được giao theo lao lý của Luật Doanh nghiệp, pháp lý có tương quan và Điều lệ công ty .
2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và chính sách thao tác của quản trị công ty so với chủ sở hữu công ty được thực thi theo pháp luật tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp lý có tương quan .
3. Quyết định của quản trị công ty về thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu công ty có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có pháp luật khác .

Điều 14. Giám đốc, Tổng giám đốc

1. quản trị công ty chỉ định hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để quản lý và điều hành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và quản trị công ty về việc thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. quản trị công ty hoàn toàn có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp lý, Điều lệ công ty có pháp luật khác .
2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Tổ chức thực thi quyết định hành động của quản trị công ty ;
b ) Quyết định những yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hằng ngày của công ty ;
c ) Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh thương mại và giải pháp góp vốn đầu tư của công ty ;
d ) Ban hành quy định quản trị nội bộ của công ty ;
đ ) Bổ nhiệm, không bổ nhiệm, bãi nhiệm người quản trị trong công ty, trừ những đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền của quản trị công ty ;
e ) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc quản trị công ty ;
g ) Kiến nghị giải pháp cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai công ty ;
h ) Trình báo cáo quyết toán kinh tế tài chính hằng năm lên quản trị công ty ;
i ) Kiến nghị giải pháp sử dụng doanh thu hoặc giải quyết và xử lý lỗ trong kinh doanh thương mại ;
k ) Tuyển dụng lao động ;
l ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác được lao lý tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với quản trị công ty .
3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có những tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ và không thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp ;
b ) Có trình độ trình độ, kinh nghiệm tay nghề thực tiễn trong quản trị kinh doanh thương mại của công ty, nếu Điều lệ công ty không có pháp luật khác .

Điều 15. Trách nhiệm của Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Tuân thủ pháp lý, Điều lệ công ty, quyết định hành động của chủ sở hữu công ty trong việc thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được giao .
2. Thực hiện những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được giao một cách trung thực, thận trọng, tốt nhất nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty .
3. Trung thành với quyền lợi của công ty và chủ sở hữu công ty ; không sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ kinh doanh thương mại của công ty, lạm dụng vị thế, chức vụ và sử dụng gia tài của công ty để tư lợi hoặc Giao hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác .
4. Thông báo kịp thời, vừa đủ và đúng chuẩn cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có tương quan của họ làm chủ chiếm hữu hoặc có CP, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và Trụ sở của công ty .
5. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty .

Điều 16. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty

1. Người quản trị công ty và Kiểm soát viên được hưởng thù lao hoặc tiền lương và quyền lợi khác theo tác dụng và hiệu suất cao kinh doanh thương mại của công ty .
2. Chủ sở hữu công ty quyết định hành động mức thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng thành viên, quản trị công ty và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của người quản trị công ty và Kiểm soát viên được tính vào ngân sách kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý về thuế, pháp lý có tương quan và được biểu lộ thành mục riêng trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm của công ty .
3. Thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của kiểm soát viên hoàn toàn có thể do chủ sở hữu công ty chi trả trực tiếp theo pháp luật tại Điều lệ công ty .

Điều 17. Năm tài chính

1. Năm tài chính của Công ty mở màn từ ngày 1/1 dương lịch và chấm hết vào ngày 31/12 hàng năm .
2. Năm tài chính tiên phong của Công ty sẽ khởi đầu từ ngày được cơ quan ĐK kinh doanh thương mại cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại đến ngày 31/12 của năm đó .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

CHƯƠNG IV

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Điều 18. Sổ sách kế toán – báo cáo tài chính

1. Sổ sách kế toán của Công ty đều mở không thiếu và giữ đúng những lao lý pháp lý hiện hành .
2. Cuối mỗi năm kinh tế tài chính, Công ty sẽ lập bản báo cáo giải trình kinh tế tài chính để trình cho chủ sở hữu xem xét .
3. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính, báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm của Công ty sẽ được gửi đến cơ quan thuế, cơ quan ĐK kinh doanh thương mại và cơ quan thống kê có thẩm quyền .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

CHƯƠNG V

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ

Điều 19. Thành lập

1. Công ty được xây dựng sau khi Bản điều lệ này được Chủ sở hữu công ty đồng ý chấp thuận và được cơ quan ĐK kinh doanh thương mại cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .
2. Mọi phí tổn liên hệ đến việc xây dựng Công ty đều được ghi vào mục ngân sách của Công ty và được tính hoàn giảm vào ngân sách của năm kinh tế tài chính tiên phong .

Điều 20. Giải thể và thanh lý tài sản của công ty

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong những trường hợp sau đây :
a ) Kết thúc thời hạn hoạt động giải trí đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định hành động gia hạn ;
b ) Theo quyết định hành động của chủ sở hữu công ty ;
c ) Bị tịch thu Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp .
2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo vệ thanh toán giao dịch hết những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác và doanh nghiệp không trong quy trình xử lý tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản trị có tương quan và doanh nghiệp pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều này cùng trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp .

Điều 21. Hiệu lực của Điều lệ

Điều lệ này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày được cơ quan ĐK kinh doanh thương mại cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Điều khoản cuối cùng

1. Những yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí của Công ty không được nêu trong Bản Điều lệ này sẽ do Luật Doanh nghiệp và những văn bản pháp lý tương quan khác kiểm soát và điều chỉnh .
2. Trong trường hợp điều lệ này có pháp luật trái pháp lý hoặc dẫn đến việc thi hành trái pháp lý, thì lao lý đó không được thi hành và sẽ được Chủ sở hữu công ty xem xét sửa đổi .
3. Khi muốn sửa đổi, bổ trợ nội dung của Điều lệ này, chủ sở hữu công ty sẽ quyết định hành động .
Bản điều lệ này đã được chủ sở hữu công ty xem xét từng chương, từng điều và ký tên .
Bản điều lệ này gồm 6 chương 22 điều, được lập thành … … .. bản có giá trị như nhau : 01 bản ĐK tại cơ quan ĐK kinh doanh thương mại, … … .. bản lưu trữ tại trụ sở công ty .

Mọi sự sao chép, trích lục phải được ký xác nhận của chủ sở hữu công ty.

Xem thêm: Kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

…….., ngày…. Tháng …. năm……..

điều lệ công ty tnhh 1 thành viênHướng dẫn chuẩn bị mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên từ Thiên Luật Phát

Trên đây là bài viết về hồ sơ, biểu mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về chuẩn bị giấy tờ doanh nghiệp, hãy liên hệ với Thiên Luật Phát để được tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viên chi tiết nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Website: https://laodongdongnai.vn/
  • Email: ketoan@thienluatphat.com
  • Địa chỉ: 1014/63 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

nagomi kishi

tác giả: aphelon

gợi ý

Trở lại đầu trang